TRE ja Ääni-työskentely

Yhdistän ohjauksessani neurogeenisen tärinän ja ihmisäänen. Ääni syventää ja tihentää tärinää, joka kokemukseni mukaan on syvällä tasolla parantavaa. Äänellä voidaan myös harjoittaa itsesäätelyä tärinäharjoituksen aikana. Äänen terapeuttiset vaikutukset tulevat kokemukseni mukaan paremmin esille tärinän avulla. Keho tuottaa itsessään voima- ja hoitavia äänteitä syvän tärinän aktivoituessa. Tämä yhdistelmä vapauttaa itseilmaisuamme purkamalla tunteita ja emootioita, jotka ovat jääneet meiltä ilmaisematta aikaisemmin. Yleensä lukkiintuneiden tunteiden taustalla saattaa olla jokin trauma, joka pitää sisällää voimakkaan tunnelatauksen. Tutkimukseni ja kokemukseni mukaan ihminen tarvitsee trauman täydelliseen purkamiseen ääntä kehollisen ilmaisun lisäksi. Tästä syystä ääni ja TRE ovat oivallinen yhdistelmä vapauttamaan tukahdutetut tunteet ja palauttaa näin kehomieli takaisin autenttiseen olemisen tilaan.

Olen kehittänyt erityisesti laulajille suunnattua TRE & Ääni -harjoitusta, joka vapauttaa äänielimistössä olevia tunnelukkoja ja lihasjännityksiä. Kokemus on osoittanut, että juuri TRE yhdistettynä lauluharjoitteluun voi vapauttaa ääntä ja itseilmaisua kokonaisvaltaisesti. Lisäksi TRE on kokemukseni mukaan merkittävä apuväline esiintymispelon ja jännityksen työstämiseen laulajilla.


TRE-menetelmä        

Trauma Releasing ExercisesTM eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Tällä tavoin ihmisen alkuperäinen – autenttinen tila mahdollistuu ja itseilmaisu vapautuu.

TRE-harjoitus käynnistää kokonaisvaltaisen kehollisen ja hermostollisen prosessin, joka laukaisee myös nykyhetkessä olevia jännityksiä ja lievittää stressiä. Menetelmää on käytetty menestyksekkäästi useissa eri maissa ja kulttuureissa perheiden ja laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa luonnon katastrofi- ja konfliktialueilla. TRE:tä voidaan käyttää myös ammatillisena apuvälineenä. Liikunnanohjaaja, fysioterapeutti tai personal trainer voi käyttää TRE:tä asiakkailla palauttavana harjoituksena reenien jälkeen. Psykoterapeutti voi hyödyntää TRE-harjoitusta asiakkaan terapeuttisen prosessin ja vuorovaikutusta parantavan terapeuttisen työskentelyn tukena. TRE on myös oivallinen apukeino henkisen ja fyysisen työkuormituksen purkamisessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, opettajilla, pedagogeilla sekä palo-ja pelastusalan työntekijöillä.

TRE:n kehittäjä on Amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. Hän on kehittänyt ja opettanut TRE-menetelmää yli 20 vuoden ajan. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista. Menetelmää käytetään sotaveteraanien traumaperäisen stressihäiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päihdekuntoutukseen, parisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja urheiluvalmennukseen.

TRE sopii myös omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi. Metodin käyttäjät ovat kertoneet muun muassa näistä hyödyistä heille itselleen:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta

 • Vähemmän traumaperäisen stressihäiriön oireita

 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä

 • Parantunut parisuhde

 • Stressinhallinnan paraneminen ja voimavarojen lisääntyminen

 • Parempi unenlaatu ja kyky rentoutua

 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja

 • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta

 • Vähemmän vakavasta sairaudesta johtuvaa ahdistusta

 • Parempi kehotitetoisuus ja itsetuntemus

 • Vapautunut ääni ja itseilmaisu

 • Esiintymisjännityksen lievittyminen

TRE:n perusteet on suositeltavaa opetella peruskurssilla tai sertifioidun TREohjaajan yksilöohjauksessa. Sertifioidut TRE-ohjaajat auttavat prosessin alkuun, ja heiltä saa apua myös myöhemmissä vaiheissa.

Lue lisää TRE-menetelmän suomenkielisiltä sivuilta http://www.trefinland.fi/

tai englanniksi http://traumaprevention.com/

Varma nainen vapisee, tosimies tutisee http://www.aviisi.fi/2014/12/varma-nainen-vapisee-tosimies-tutisee/

YLE Akuutissa on myös artikkeli aiheesta: Trauman aiheuttama stressi laukeaa liikeharjoitteilla.

http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/arkisto/trauman_aiheuttama_stressi_laukeaa_liike harjoitteilla

Yle Areenassa TRE –ohjaajat Susanna Koljonen ja Reita Lounatvuori esittelevät TREtä. ”Kesäloma tarjoaa hyvän tilaisuuden irrottautua stressistä, mutta kuinka temppu tehdään?”. http://areena.yle.fi/tv/2315101

Tre- ja ääniprosessista

Tein TRE-harjoitusta ensimmäisen kerran syksyllä 2015 ja ääni tuli orgaanisesti mukaan tärinäprosessiin. Ryhdyin hyvin varhaisessa vaiheessa yhdistämään Tre:tä ja ääntä myös asiakkaiden kanssa. Huomasin, että tärinä vaikutti äänielimistöön vapauttavasti ja aktivoivasti. Monilla ääntä ja eri tunteita lähti pulppuamaan spontaanisti kehosta. Toisilla ääntä tuli ulos nauruna ja toisilla huutona sekä itkuna. Äänikeho- ja TRE- harjoittelun yhdistäminen aktivoi äänielimistön lihaksia vapauttaen ja rentouttaen ilmaisun lihaksistoa. Ääntä ja tärinää herkästi seuratessa pystyn nykyään tunnistamaan, milloin kyseessä on traumaan sitoutuneiden tunteiden aktivoitumista ja milloin kyseessä on hermostollisen hälytystilan purkureaktio tai tunteiden ilmaisua äänen kautta. TRE ja ääni harjoituksen keskiössä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi turvallisessa vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa. Häpeäsensitiivisyys ja tietoisuus on tärkeää turvallisen tilan luomisessa, koska Tre ja ääni työskentelyssä ollaan usein tekemisissä häpeän kanssa. Tärinä ja ääni yhdessä sulattavat häpeää, kun luottamus ja turvan kokemus on ohjaussuhteessa riittävä. Tässä TRE-ohjaajan autonomis-keholliset kyvyt sekä terapeuttisen äänityöskentelyn taidot ovat merkittävässä osassa.

Tre ja ääni harjoittelu on oivallinen työkalu ammattilaulajille ja näyttelijöille hakea sisäistä vapaata virtausta, mikä parantaa ja vapauttaa luovia voimavaroja. Keho- ja ääniyhteyden vahvistuminen heijastuu suoraan äänelliseen ilmaisuun ja äänenlaatuun.


Neurogeenisen tärinän muodostama värähtely kehossa muistuttaa ääniaaltoja, jotka heijastelevat ja törmäävät luisiin osiin äänielimistössä. Olen huomannut tärinän ottavan samoja muotoja kuin eri ääniaallot kohdatessaan esteen tai suuntautuessaan johonkin, mistä ne pääsevät parhaiten purkautumaan. Päätelmieni mukaan värähtelyn amplitudi on suoraan verrannollinen energialatauksen suuruuteen, joka on sitoutunut traumaan sekä sitä ylläpitäviin voimiin kehossa. Kokemukseni mukaan amplitudin suuruus tai intensiteetti voi kertoa myös trauman vakavuudesta tai tunteiden tukahduttamisen voimakkuudesta yksilöllä. Häpeästä kärsivällä laulajalla tämä saattaa näkyä kokonaisvaltaisesti kokoonvetäytymisenä ja äänielimistössä virtausta tukkivina lihasjännityksinä. Häpeätraumaan sidotut tunteet jähmettävät kurkunpään lihaksistoa ja sen kautta äänellistä ilmaisua. Tutkin neurogeenisen tärinän ja äänen yhteyttä edelleen.

Ääni toimii tärinäprosessissa hyvänä itsesäätelyn keinona, mutta ääni voi myös syventää ja voimistaa tärinää. Eri äänteet ja korkeudet reagoivat värähtelyyn eri tavoin. Olen huomannut, miten ääni kuljettää tärinää eri puolille kehoa ja se toimii myös tarvittaessa avaimena kohdille, joissa tärinä ei oikein muuten etene tai jää jumiin. Ääni myös muuttaa tärinän amplitudia eli voimakkuutta ja aivan kuten äänen laatua mittaavassa periodikohtaisessa taajuuden vaihtelussa tärinä saattaa muuttaa muotoaan yhtäkkisesti, kun jokin pidäke aukeaa tai tukkii virtauksen kulun. Ääni peilaa kehon pulsaatiota ja hermostollista tilaa. Äänellä voi vaikuttaa sisäiseen kokemukseen ja päinvastoin. Ääni-interventioita voi hyödyntää monella eri tapaa tukien asiakkaan turvallista tärinäprosessia.  Rohkaisen asiakkaitani päästämään ääntä tukemalla heitä omalla äänelläni. Tärinä itsessään helpottaa äänen päästämistä ja asiakkaista monet, jotka kärsivät voimakkaasta äänentuottoon liittyvästä häpeästä ovat voineet äännellä tärinäsession aikana vapaammin. Joskus tärinä aktivoituu myös laulamisen aikana ja sen merkitys voi olla erilainen kullakin hetkellä.

”Oma ääneni on vapautunut TRE:n myötä keho-mieleni vapautuessa. Suurimman muutoksen olen tuntenut palleajännityksessäni. Olen tullut tietoiseksi kroonisesta puristuksesta palleassa, iliopsoas-lihaksessani ja rintakehässäni. Olen lisääntyneen kehotuntuman myötä kyennyt vapauttamaan näitä alueita ja tuntemaan hengitysvirran kehossani uudella tavalla. Kehossani on ollut paljon kohtia, joita en ole oikeasti tuntenut. TRE-harjoittelulla olen päässyt kosketuksiin näiden alueiden kanssa ja kyennyt vaikuttamaan niihin. Käytän nykyään tärinää äänenavauksen yhteydessä luonnollisena osana harjoitteluprosessia. Lisäksi Tre on vähentänyt esiintymispelkoani. Käytän nykyään Tre:tä esiintymiseen valmistautuessani ja sen jälkeiseen rauhoittumiseen. Olen vapautunut esiintyjänä ja esillä olemiseen liittyvä häpeä on alkanut sulaa.”  -ammattilaulajan kokemus-

Olen käyttänyt Tre:tä ja omaa menetelmääni tunnelukkojen avaamiseksi ja onnistunut vapauttamaan lauluoppilaideni autenttista ääntä. Autenttisen äänen tunnistaminen ja löytyminen prosessin aikana on laulajalle voimaannuttava kokemus. Sen sisältämät voimavarat ja tietoisuus vapauttaa ihmisen uinuvan potentiaalin ja ihminen alkaa tunnistamaan kutsumustaan sekä tarkoitustaan elämässään. Neurogeeninen tärinä ja ääni sulattaa syvään jäädytetyt tunteemme, jotka ovat uinuneet kehomielessämme häpeän takana ja sitomana. Kehotuntuman parantumisen myötä voimme olla aidosti tässä hetkessä. Mikään ei enää vedä meitä pois kehostamme ja uskallamme tuntea sekä ilmaista itseämme juuri sellaisena kuin olemme. Tämä on autenttisen äänen ja olemisen ydin.