TRE ja ääni

Tehdessäni TRE-harjoitusta ensimmäisen kerran syksyllä 2015 ymmärsin sen merkityksen suhteessa ääneen ja itseilmaisuun. Ryhdyin hyvin varhaisessa vaiheessa yhdistämään Tre:tä ja ääntä sekä omassa harjoituksessani että oppilaiden kanssa. Tärinä itsessään aktivoi ääntä, koska traumaan sitoutunut tunne haluaa tulla ilmaistuksi ja kuulluksi. Näkyväksi ja kuulluksi tuleminen sekä häpeästä vapautuminen on mielestäni Tre-harjoituksen ja äänen yhdistämisen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Voin kokemukseni pohjalta sanoa, että Tre on oivallinen työkalu ammattilaulajille ja näyttelijöille hakea sisäistä vapaata virtausta, mikä parantaa ja vapauttaa luovia voimavaroja. Tämä puolestaan heijastuu suoraan äänelliseen ilmaisuun ja äänenlaatuun.

Neurogeenisen tärinän muodostama värähtely kehossa muistuttaa ääniaaltoja, jotka heijastelevat ja törmäävät luisiin osiin äänielimistössä. Olen huomannut tärinän ottavan samoja muotoja kuin eri ääniaallot kohdatessaan esteen tai suuntautuessaan johonkin, mistä ne pääsevät parhaiten purkautumaan. Päätelmieni mukaan värähtelyn amplitudi on suoraan verrannollinen energialatauksen suuruuteen, joka on sitoutunut traumaan sekä sitä ylläpitäviin voimiin kehossa. Kokemukseni mukaan amplitudin suuruus kertoo myös trauman vakavuudesta tai tunteiden tukahduttamisen voimakkuudesta yksilöllä. Häpeästä kärsivällä laulajalla tämä saattaa näkyä kokonaisvaltaisesti kokoonvetäytymisenä ja äänielimistössä virtausta tukkivina lihasjännityksinä. Häpeätraumaan sidotut tunteet jähmettävät kurkunpään lihaksistoa ja sen kautta äänellistä ilmaisua. Tutkin neurogeenisen tärinän ja äänen yhteyttä edelleen.

Olen käyttänyt Tre:tä ja omaa menetelmääni tunnelukkojen avaamiseksi ja onnistunut vapauttamaan lauluoppilaideni autenttista ääntä. Autenttisen äänen tunnistaminen ja löytyminen prosessin aikana on laulajalle voimaannuttava kokemus. Sen sisältämät voimavarat ja tietoisuus vapauttaa ihmisen uinuvan potentiaalin ja ihminen alkaa tunnistamaan kutsumustaan sekä tarkoitustaan elämässään. Neurogeeninen tärinä ja ääni sulattaa syvään jäädytetyt tunteemme, jotka ovat uinuneet kehomielessämme häpeän jäädyttämän jääpalan uumenissa. Jäämöhkäleen tai pakastimeen ylläpitoon mennyt energia vapautuu parantuessamme. Alamme elämään sisältä päin ja kehotuntuma aktivoituu. Tällä tavoin irtaudumme menneestä, jota pakastin tai jäämöhkäle edustavat. Kehotuntuman myötä voimme olla aidosti tässä hetkessä. Mikään ei enää vedä meitä pois kehostamme ja uskallamme tuntea sekä ilmaista itseämme juuri sellaisena kuin olemme. Tämä on autenttisen äänen ja olemisen ydin.

Tre- ja ääniprosessi

Olen oppilaideni kanssa yhdistänyt tärinään ääntä ja olen kokenut sen hyvänä itsesäätelyn keinona, mutta myös keinona syventää tärinää. Eri äänteet ja korkeudet reagoivat värähtelyyn eri tavoin. Olen huomannut, miten ääni kuljettää tärinää eri puolille kehoa ja voin halutessani viipyä joissain kohdin pidempään mikäli huomaan, että jotain on aukeamassa. Ääni myös muuttaa tärinän amplitudia eli voimakkuutta ja aivan kuten periodikohtaisessa taajuuden vaihtelussa tärinä saattaa muuttaa muotoaan yhtäkkisesti, kun jokin pidäke aukeaa tai tukkii virtauksen kulun. Ääni myös peilaa kehon värähtelyä ja toisin päin. Olen itse kokenut äänen interventiona, jonka voin tehdä itselleni ja oppilaalleni. Ääni saattaa tuolloin avata tunnelukkoja eri puolilta kehoa ja vieden myös Tre-prosessia eteenpäin. Olen rohkaissut oppilaitani päästämään ääntä tukemalla heitä omalla äänelläni. Tärinä itsessään helpottaa äänen päästämistä ja oppilaistani monet, jotka kärsivät voimakkaasta äänentuottoon liittyvistä lukoista ovat voineet äännellä tärinäsession aikana vapaammin. Joidenkin oppilaiden kohdalla olen yhdistänyt tärinää myös laulamiseen.

Oma ääneni on vapautunut TRE:n myötä keho-mieleni vapautuessa. Suurimman muutoksen olen tuntenut palleajännityksessäni. Olen tullut tietoiseksi kroonisesta puristuksesta palleassa, iliopsoas-lihaksessani ja rintakehässäni. Olen lisääntyneen kehotuntuman myötä kyennyt vapauttamaan näitä alueita ja tuntemaan hengitysvirran kehossani uudella tavalla. Kehossani on ollut paljon kohtia, joita en ole oikeasti tuntenut. TRE-harjoittelulla olen päässyt kosketuksiin näiden alueiden kanssa ja kyennyt vaikuttamaan niihin. Käytän nykyään tärinää äänenavauksen yhteydessä luonnollisena osana harjoitteluprosessia. Lisäksi Tre on vähentänyt esiintymispelkoani. Käytän nykyään Tre:tä esiintymiseen valmistautuessani ja sen jälkeiseen rauhoittumiseen. Olen vapautunut esiintyjänä ja esillä olemiseen liittyvä häpeä on alkanut sulaa. Kokemukseni ja kertyneen asiantuntijuuteni myötä olen päättänyt auttaa myös muita esiintymispelosta- ja jännityksestä kärsiviä laulajia sekä muusikoita Suomessa.