Traumasensitiivinen laulupedagogiikka

Traumasensitiivisessä laulupedagogiikassa huomioidaan menneisyyden haavojen ja kehityksellisen trauman vaikutus ääneen ja itseilmaisuun. Kehoääni terapeuttinen ja traumatietoinen työtapa mahdollistaa laulajan traumaperäisten oireiden tunnistamisen, niiden työstämisen ja turvallisen äänityöskentelyn laulutunnilla. Terapeuttinen työskentely yhdessä äänenkäytön opetuksen kanssa mahdollistaa asiakkaalla oman autenttisen äänen ja itseilmaisun löytymisen.

Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa laulajan itsesäätelyä ja vakautta. Laulaja oppii havainnoimaan omaa vireystilaansa ja perusturvallisuuden kokemus vahvistuu. Korjaavassa terapeuttisessa suhteessa asiakas voi kokea vuorovaikutusta, joka toimii vastamuotona ja korjaavana aiemmille rikkoville kokemuksille. Kehoääni-terapeuttisen työskentelyn myötä ihminen voi löytää yhteyden autenttisuuteensa ja oman aidon äänen löytyminen mahdollistuu. Traumasensitiivisen laulupedagogiikan ydin on äänellisen ilmaisun, äänen laadun ja toimivuuden sekä trauman välisen yhteyden ymmärryksessä ja hoidossa.

Traumasensitiivisen laulunopetuksen tavoitteita

  • Vakauttaminen ja turvallisuuden tunteen elvyttäminen
  • Itse- ja tunnesäätelyn kehittäminen
  • Häpeänsietokyvyn vahvistaminen
  • Tunneilmaisun vapauttaminen ja autenttisen äänen vahvistaminen
  • Korjaavien kokemusten mahdollistaminen
  • Kehotietoisuuden ja itseymmärryksen syventäminen
  • Autonomisen hermoston tasapainottaminen/balanssoiminen

Autenttisen äänen ja itseilmaisun etsiminen lisää kehotietoisuutta ja sen myötä itsetuntemusta. Lisäksi oman aidon äänen löytäminen avaa yhteyden sisimpään ja oma tarkoitus vahvistuu. Autenttisen äänen löytyminen voi vähentää toivottomuuden, tarkoituksettomuuden, häpeän ja arvottomuuden tunteita. Oman tarkoituksen oivaltamisen ja oman voiman vahvistumisen myötä ihminen rohkaistuu elämään luovasti itseään toteuttaen.


Authentic Voice&Body Work® – Autenttinen Ääni&Keho-menetelmä®

Autenttinen Ääni&Keho on keho-orientoituneeseen pedagogiseen lähestymistapaan perustuva psykofyysinen menetelmä. Menetelmän filosofia on syntynyt vuosien varrella käydyn kehollisen ja äänellisen tutkimusmatkan tuloksena. Menetelmän sisältämät keholliset harjoitteet ovat jalostuneet ja vakiintuneet vuosien varrella opetus- ja tutkimustyössäni syntyneinä oivalluksina. Erityisesti opetustyö äänellisesti lukkiutuneiden ja kehodysforiasta kärsivien ihmisten kanssa on vaikuttanut menetelmäni kehittymiseen. Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän taustateoria rakentuu Porgesin polyvagaaliteoriaan ja psykofyysiseen pedagogiikkaan. Yamk-opinnäytetyöni, jossa hahmottelin laulajan autenttisuutta kokonaisvaltaisena eksistentialistisena kysymyksenä sekä autenttista vuorovaikutusta pedagogina toimii kehittelemäni psykofyysisen pedagogiikan alkuteoksena.

Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän avulla on mahdollisuus löytää syvempi yhteys itseen ja ympäröivään maailmaan paremman kehomieliyhteyden ja hermostollisen tilan kautta. Menetelmä on kehitetty ratkaisemaan kehon ja mielen välillä olevaa hermostollista hälytystilaa, joka aiheuttaa yli- ja alivirittyneisyyden tilan estäen sosiaalisen yhteyden muodostumisen ja vapautumisen läsnäolevaan hetkeen ruumiillisesti ja mielellisesti. Hälytystilan purkamisen kautta voimme saavuttaa syvän yhteyden tunteen itseen- olemisemme keskukseen ja sen myötä ympäröivään maailmaan. Kokemukseni eri kehomenetelmistä, kuten Joogasta, Alexander-tekniikasta, Rosen-menetelmästä, TRE-menetelmästä, Mindfullnessista ja Hengitysterapiasta ovat tarjonneet menetelmääni arvokasta tietoa ja työkaluja, joita olen soveltanut ja kehittänyt edelleen äänikeho-työskentelyyn sopivaksi. Autenttinen ääni ja keho-menetelmä voi toimia kaikille keho- ja itsetuntemusta lisäävänä, voimaannuttava vapautumisen välineenä, jossa ihminen huomioidaan omassa elämänkokonaisuudessaan psykofyysisesti tuntevana ja aistivana olentona.

Harjoitteet purkavat kehon ja mielen välillä olevaa hermostollista hälytystilaa, joka estää meitä vapautumasta läsnäolevaan hetkeen ja rentoutumaan.