Kurssit ja työpajat

Meidät on mahdollista palkata seuraavanlaisten kurssien vetäjiksi. Voimme räätälöidä sopivan kurssin vastaamaan tarpeitanne. Kurssikokonaisuuksia tarjotaan muun muassa työväenopistoihin, musiikkiopistoihin, konservatorioihin, ammattikorkekouluihin ja erilaisiin yrityksiin.


Häpeästä hiljaiset -kurssi äänellisestä häpeästä kärsiville

Kurssi on suunnattu ihmisille, jotka kokevat häpeää suhteessa ääneen ja jonka vuoksi itsensä ilmaiseminen joko puhuen tai laulaen on vaikeaa. Laulullisesta häpeästä kärsivät kokevat yleensä äänensä rumana, riittämättömänä ja huonona. Lisäksi ihminen vetäytyy yhteydestä ja vaikenee. Näin tehdessään ihmisestä tulee lopulta häpeästä hiljainen. Kurssille voivat osallistua kaikki, joille esilläolo, itsensä ilmaiseminen, esiintyminen ja sosiaaliset tilanteet tuottavat ahdistusta, pelkoa ja häpeää.

Kurssilla tehtävät psykofyysiset harjoitteet vahvistavat yksilön itsetuntemusta, kehotuntemusta ja yhteyden kokemusta. Kurssilla käsitellään häpeän tunnetta ja sen lukkiuttavaa vaikutusta äänelliseen ilmaisuun. Kurssilla tehtävät harjoitteet auttavat häpeästä kärsiviä tunnistamaan häpeänsä, työstämään sitä ja parantamaan suhdettaa ääneen. Osallistujat saavat työpajasta työkaluja ja harjoitteita äänellisen häpeän työstämiseen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden oman autenttisen äänen etsimiseen ja näkyväksi tulemiseen omassa elämässä.

Kurssilla käytävät harjoitteet perustuvat erilaisiin kehomieli-tekniikoihin, kuten Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän, TRE eli Trauma Releasing Exercisen ja Psykofyysisen hengityskoulun harjoitteisiin. Harjoitteet sisältävät tietoista liikettä, neurogeenistä tärinää ja ääntä, vuorovaikutuksellisia harjoitteita, rentoutumista, hengitystä itsesäätelyn keinona sekä kosketusta.

TRE ja Autenttinen ääni -kurssi

Kurssilla yhdistetään neuropaattinen tärinä ja ihmisääni. Näiden elementtien yhteisvaikutus on hyvin rentouttava ja kokonaisvaltaisesti avaava. Olen käyttänyt TRE-menetelmää (alla lisää Tre-menetelmästä) autenttista ääntä vapauttaessa oppilaillani ja se on ollut erinomainen apu myös omassa harjoitteluprosessissa ammattilaulajana. TRE:n aktivoima tärinä avaa syvältä palleaa ja muita äänentuottoon osallistuvia lihasryhmiä, kuten lantionpohjan, kurkunpään, rintakehän, kasvojen ja niskan lihaksia. Näiden lihasryhmien saumaton ja tasapainoinen yhteistyö on vapaan äänen ja itseilmaisun kannalta olennaista.

TRE:n avulla on mahdollista löytää syvempi ja tiedostavampi yhteys hengityksen, äänen ja kehollisen ilmaisun välillä. Kehoa lukkiuttavien tunteiden ja kokemusten noustessa tietoisuuteen myös ääntä lukkiuttavat jännitykset ja lukot purkautuvat tärinän avulla. Ääni ilmentää tunnetilaa tai kokemusta, joka nousee syvältä alitajunnasta TRE-prosessin avaamana. Kurssille osallistuminen ei edellytä laulutaitoa, eikä ketään painosteta äänelliseen ilmaisuun. Kurssilla on mahdollisuus vain täristä ja vapauttaa siten kehon syviä jännitteitä.

Häpeästä vapaan äänen ja itseilmaisun kurssi muusikoille

Kurssi on suunnattu kaikille niille, jotka kokevat jonkin asteista häpeää omasta osaamisestaan muusikkona ja instrumentalistina. Kurssilla syvennytään tarkastelemaan häpeän vaikutusta ja sen syntymekanismeja myös yksilön kokemuksessa ylipäänsä.

Kurssilla keskitytään riittämättömyyden tunteen ja perfektionismin vaikutukseen kehomielen tasolla ja millä tavoin niiden vaikutus näkyy yksilön persoonan ja musiikkouden kehityksessä. Kurssilla tarkastellaan myös esiintymisjännityksen taustalla olevia syitä ja kokemuksia. Kurssi painottuu häpeän ja pelon kaltaisten tunteiden kohtaamisen, niiden hyväksymisen ja tiedostamisen kautta tapahtuvaan vapautumiseen.

Kurssilla tehtävät harjoitteet ja pelkojen perusteellinen työstäminen auttaa vapauttamaan syvään juurtuneita ajatusmalleja, jotka estävät omaksi itseksi ja näkyväksi tulemisen. Kurssilla käytävät harjoitteet perustuvat erilaisiin KehoMieli-tekniikoihin ja Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän harjoitteisiin, joka on kehitetty työvälineeksi vapauttamaan itseilmaisua estäviä lukkotiloja kehomielen ja hermoston tasolta. Harjoitteet sisältävät tietoista liikettä, kohtaamista, vuorovaikutteista hengitystä sekä ääntä ja kosketusta.

Lisäksi KehoÄäni-työpajassa tutustutaan TRE-stressinpurkuliikkeisiin, joka perustuu kehon itsehoitomekanismiin neuropaattisen tärinän aktivoituessa trauman tai muun stressaavan tilanteen ilmetessä. TRE- harjoitus auttaa kehoa vapauttamaan stressin ja traumaattisten kokemusten tuomaa lihasjännitystä syvältä kehosta. Menetelmän kehittäjä on tri David Berceli. TRE-harjoituksella on mahdollista saada syvempi yhteys itseen ja oma keho takaisin. Kurssilla yhdistetään neuropaattinen tärinä ja ääni. Itse tuotettu ääni tehostaa kehomielen paranemisprosessia ja syventää tärinäharjoitusta.

Kohderyhmä:

Musiikin ammattiopinnoissa ei ole vielä vakiintunutta muusikon psyykkiseen valmennukseen keskittynyttä toimintaa. Autenttinen Ääni&Keho- ja TRE menetelmät tarjoaisivat muusikoille turvallisen työkalun ja oppimiskentän käsitellä haasteita ja esteitä omalla oppimisen polullaan muusikkona. Molemmat menetelmät ovat erityisen hyödyllinen muusikoille, jotka kärsivät huonosta itsetunnosta, itseilmaisun lukoista, lukkiuttavista ajatuksista ja emootioista, esiintymisjännityksestä ja motivaation puutteesta. Kurssilla käydään ryhmäprosessin lisäksi yksilötunneilla, jossa jokaisella on mahdollisuus turvallisessa ja luottamuksellisessa suhteessa käydä oma henkilökohtainen prosessinsa läpi. Menetelmät soveltuvat kaikille perusterveille, omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, jotka haluavat löytää keinoja fyysisen jännityksen tai henkisen stressin purkamiseen. Autenttinen Ääni&Keho- ja TRE-harjoitukset lisäävät jokaisella kehotietoisuutta ja sen myötä itsetuntemusta.

Kurssi on mahdollista järjestää Workshoppina, johon kuuluu luennon lisäksi ryhmätyöskentelyä tai pidempiaikaisena kurssikokonaisuutena.


Voimaannuttavan äänen ja itseilmaisun kurssi

Kurssilla hiljennytään oman kehon ja äänen äärelle. Tulemme tietoiseksi kysymyksistä, kuten kenen äänellä puhun tai laulan? Onko ääneni sellainen, jossa kaikki tunteet saavat virrata vapaasti ja pakottomasti? Mitkä asiat tai mikä estää vapaata virtausta ja yhteyttä? Tuntuuko ääneni tehdyltä tai mekaaniselta? Saanko näkyä ja kuulua kokonaan omana itsenäni? 

Kurssin tarkoitus on lisätä kehotietoisuutta ja sen myötä parempaa yhteyttä itseen ja omaan ääneen. Kurssilla on mahdollisuus hiljentyä hoitavan äänen äärelle, jossa kehoresonanssin aktivoitumisen kautta ihminen rentoutuu läsnäolevaan hetkeen. Harjoitukset purkavat jännitteitä syvältä lihaksista ja sisäinen kehotuntemus kasvaa. Liikkeen yhdistäminen ääneen vapauttaa itseilmaisua ja äänellisiä lukkoja. Kehon rentoutuessa mieli avautuu ja yhteys aitoihin tunteisiin voi syntyä.

Opimme tunnistamaan sisäistä tilaa pienentävät tunteemme, kuten häpeän, pelon, syyllisyyden, kateuden ja tukahdutetun vihan. Tiedostamattomina ja käsittelemättöminä nämä tunteet lukkiuttavat ääntä ja itseilmaisua. Lukkiuttavien tunteiden vaikutukset näkyvät kehossa kroonisena puristuksena palleassa, kurkunpään ja sitä ympäröivien lihasten jännityksenä, kehon asennossa, liikkeissä ja kielessä sekä hengityksen ja äänen virtaamattomuudessa.

Kurssilla tehtävät harjoitteet lievittävät stressiä, kroonisia kiputiloja ja vapauttavat kehon syviä jännityksiä. Erityisesti kurssilla tehtävät harjoitteet vapauttavat ääntä ja itseilmaisua. Pallean vapautuessa hengitys tasapainottuu ja äänentuottoon osallistuvat lihakset rentoutuvat. Kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat rohkaistua laulamaan ja päästämään ääntä turvallisessa kohtaamisen tilassa. Aikaisempaa laulutaustaa ei tarvita eikä ketään painosteta ääntelemään. Kurssilla on mahdollisuus resonoida mukana muiden äännellessä ja tehdä vain fyysisiä harjoitteita. Kurssi antaa työkaluja myöhemmälle omalle työskentelylle äänen ja itseilmaisun parissa.


TRE ja Autenttinen ääni -kurssi

Kurssilla yhdistetään neuropaattinen tärinä ja ihmisääni. Näiden elementtien yhteisvaikutus on hyvin rentouttava ja kokonaisvaltaisesti avaava. Olen käyttänyt TRE-menetelmää autenttista ääntä vapauttaessa oppilaillani ja se on ollut erinomainen apu myös omassa harjoitteluprosessissa ammattilaulajana. TRE:n aktivoima tärinä avaa syvältä palleaa ja muita äänentuottoon osallistuvia lihasryhmiä, kuten lantionpohjan, kurkunpään, rintakehän, kasvojen ja niskan lihaksia. Näiden lihasryhmien saumaton ja tasapainoinen yhteistyö on vapaan äänen ja itseilmaisun kannalta olennaista.

TRE:n avulla on mahdollista löytää syvempi ja tiedostavampi yhteys hengityksen, äänen ja kehollisen ilmaisun välillä. Kehoa lukkiuttavien tunteiden ja kokemusten noustessa tietoisuuteen myös ääntä lukkiuttavat jännitykset ja lukot purkautuvat tärinän avulla. Ääni ilmentää tunnetilaa tai kokemusta, joka nousee syvältä alitajunnasta TRE-prosessin avaamana. Kurssille osallistuminen ei edellytä laulutaitoa, eikä ketään painosteta äänelliseen ilmaisuun. Kurssilla on mahdollisuus vain täristä ja vapauttaa siten kehon syviä jännitteitä.

TRE ja Ääni -kurssilla tutustutaan ensin TRE-menetelmään, jonka jälkeen harjoitukseen liitetään ääntä sen eri muodoissa aina tarpeen mukaan. Kurssi voidaan toteuttaa viikonloppukursseina tai 2-4 kertaan kuussa.


Tietoinen opettaja -kurssi

Kurssilla käydään läpi erilaisia kehomieli-harjoitteita, jotka lisäävät opettajaksi opiskelevan kehotietoisuutta ja itsetuntemusta. Harjoitteiden ohessa pysähdytään pohtimaan tietoista ja hyväksyvää oppilaan kohtaamista, omien tunteiden vaikutusta vuorovaikutukseen opetustilanteessa, tietoista läsnäoloa tunteiden kohtaamisen ja käsittelyn kautta sekä opettajan voimavaroja.

Tämäntyyppinen psykofyysinen ja kokonaisvaltainen työskentely auttaa instrumenttipedagogiksi opiskelevaa tulemaan tietoiseksi omista rajoistaan ja itsestään. Oman tietoisuuden ja itsetuntemuksen kasvun kautta oppilaan epävarmuuksien, häpeän ja riittämättömyyden tunteiden kohtaaminen on helpompaa. Tietoinen opettaja kykenee antamaan tilaa oppilaan kokemukselle sekä tukemaan yksilöä hänen omassa elämänkokonaisuudessa. Oman tietoisen työskentelyn myötä opettaja oppii erottamaan omat tunteensa oppilaan tunneprosesseista. Tällä tavoin opettaja säilyttää tilansa ja opetussuhteen hengittävyys lisääntyy. Hengittävyyden myötä moni psyykkinen prosessi pääsee eteenpäin ja oppiminen tehostuu. Kurssilla pohditaan myös psyykkisten prosessien merkitystä oppilaan motivoimisessa ja kyvyssä omaksua opetettavia asioita.

Kurssilla tutustutaan transferenssin ja vastatransferenssin käsitteisiin ja miten ne vaikuttavat opetussuhteessa. Erityisesti laulunopetuksessa transferenssia tapahtuu paljon jo pelkästään kosketuksen kautta. Tästä ei usein puhuta tarpeeksi ja näin ollen tiedostamattomat mentaaliset prosessit jäävät vaikuttamaan oppilas-opettajasuhteessa aiheuttaen väärinymmärrystä ja kohtaamattomuutta. Mentaalivalmennus opettajaksi opiskeleville lisäisi tietoisuustaitoja, jotka auttaisivat saavuttamaan paremman yhteyden opettajan itsensä ja oppilaan välillä. Lisäksi kurssi tarjoaisi erinomaiset edellytykset oppilaan psyykkiseen valmennukseen tilanteessa, jossa lahjakkaan oppilaan ongelmana on esimerkiksi itseluottamuksen puute tai häpeä omasta osaamisestaan. Ratkaisemattomana nämä ongelmat saattavat johtaa kehityksen pysähtymiseen tai muusikon uran lopettamiseen.

Oman muusikkona ja ihmisenä kasvun kokemukseni sekä terapeuttisen ÄäniKeho-opetustyöni kautta olen tullut siihen tulokseen, että mentaalivalmennukselle olisi suuri tarve musiikkipedagogeiksi opiskelevien ammatillisissa opinnoissa. Opettajan tietoisuustaidot ja henkinen hyvinvointi peilautuu suoraan opetussuhteessa oppilaaseen. Opettajan tuki oppilaan psyykkisessä prosessissa on todella merkittävä auttaen oppilasta selviytymään oppimisprosessiin liittyvissä haasteissa. Tämä tuki kasvattaa usein oppilaan itsetuntoa myös muilla elämänalueilla. Sen vuoksi opettajan tietoisuustaitojen merkitys opetustyössä on valtava.

Kurssin vetäjänä toimii: Demian Seesjärvi, Musiikkipedagogi (Yamk) ja sertifioitu TRE-ohjaaja