Terapeuttinen työskentely

Asiakaspaikkani ovat toistaiseksi täynnä.

Keskityn työssäni Kehoääni-terapeuttina voimavarakeskeiseen ja traumatietoiseen lähestymistapaan, jossa ihmisen haavoittuvuuden ja herkkyyden nähdyksi tuleminen turvallisessa tilassa luo pohjan, jolle kaikki ihmiselle itselleen merkityksellinen ilmaisu ja vuorovaikutus rakentuu. Trauma- ja häpeäsensitiivisessä työotteessani huomioin yksilöllisesti erilaiset keholliset, seksuaaliset, sukupuoliset ja äänelliset identiteetit. Jokainen voi tulla vastaanotolleni juuri omana itsenään omanlaisen kipunsa kanssa. Traumasensitiivisenä terapeuttina olen perehtynyt trauman erilaisiin kehollisiin ja hermostollisiin ilmenemistapoihin sekä kehollisiin interventioihin ja vuorovaikutuksen tapaan, jolla traumaoireita voi helpottaa ja asiakkaan oloa vakauttaa.

Traumatietoisessa työotteessa huomioidaan ja tunnistetaan asiakkaan keholliset traumaoireet ja opetellaan erilaisten kehollisten harjotteiden avulla vireystilan säätelyä. Kehoääni-harjoitteiden avulla voidaan tukea asiakasta ankkuroitumaan ja vahvistamaan itsesäätelyä, jotta sietoikkunalla työskentely mahdollistuu. Kehoääni-terapiassa ei avata traumamuistoja, vaan pyritään kokonaisvaltaisesti vahvistamaan tämän hetken tietoisuutta ja rakentamaan korjaavia kokemuksia asiakkaan kehollista prosessia herkästi seuraten. Häpeäsensitiivistä työotetta olen kehittänyt vuodesta 2010, jolloin ryhdyin tutkimaan eri kehollisia menetelmiä ja häpeä-teorioita äänellisen häpeän hoitamisen tueksi opetustyössä.

Terapeuttisen äänikeho työskentelyn tavoitteena on auttaa yksilöä integroitumaan tavalla, jossa aiemmat traumakokemukset, vaille jäämiset ja selviytymisstrategiat eivät enää haittaa äänellistä ilmaisua ja oman aidon identiteetin todeksi ja täydeksi elämistä. Autenttinen Ääni&Keho -menetelmän® harjoitteet, TRE ja Äänityöskentely, Kehoääni- ja PBSP-terapia ovat työvälineitä tutustumismatkalla omaan aitoon itseen ja ääneen. Kehoääni-terapian avulla voi työstää seuraavia teemoja:

 • yhteys omiin tarpeisiin, tunteisiin ja kehoon
 • itse- ja tunnesäätelyn vahvistuminen
 • stressinsäätelyn ja toimintakyvyn vahvistaminen
 • itsetuntemuksen ja ymmärryksen syveneminen
 • helpotusta elämän muutoskohtiin ja tukea akuuttiin kriisiin
 • selkeyttä ja jäsennystä identiteettiin liittyviin teemoihin
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvät teemat
 • äänellisen ja ilmaisullisen häpeän hoito

Kontraindikaatiot ja terapian soveltuvuus

Kehoääni-terapia toimii lyhytterapeuttisena ja täydentävänä terapiamuotona kaikille omaa autenttista ääntään etsiville, jotka haluavat kehollisesti työskennellä ääneen liittyvien lukkojen, häpeän ja trauman kanssa. Kehoääni-terapia sopii yleensä kaikille, mutta vakavista mielenterveysongelmista kärsivien kannattaa konsultoida omaa terapeuttia tai lääkäriä ennen terapian aloitusta. Kehoääni-terapia on vuosien varrella toiminut hyvin täydentävänä terapiamuotona psykoterapian rinnalla (luovana kehollisena menetelmänä&häpeää hoitavana), psykoterapiaan hakeutumisen prosessissa (vakauttavana-tukevana) ja psykoterapian jälkeisenä (syventävänä terapiana). Kehoääni-terapia ei ole traumaspesifinen menetelmä, kuten traumapsykoterapia ja siksi se ei itsenäisenä terapiamuotona sovellu vakavasti traumatisoituneiden hoitoon, joiden kiintymysvaurioita, diagnosoitua persoonallisuushäiriötä (epävakaa/narsistinen) tai rakenteellista dissosiaatiota ei ole aikaisemmin psykoterapiassa hoidettu. Traumatietoinen työote ei siis tarkoita samaa kuin traumaspesifinen terapia (trauma psykoterapia), joka on pitkäkestoiseen terapiaan ja vakavan trauman hoitoon keskittynyt terapiasuuntaus. Trauma-psykoterapeutti on Valviran suojaama ja säätelemä ammattinimike.

Kehoääni-terapia saattaa nostaa pintaan työstämättömiä traumoja ja häpeää. Näitä työstetään yleensä eteenpäin, mikäli asiakkaalla on siihen psyykkiset edellytykset, valmiudet ja terapiavaste on hyvä. Terapeuttinen työskentely vaatii asiakkaalta paljon psyykkisiä resursseja; kykyä sietää epämukavuutta, epämukavia tunteita, keskeneräisyyttä, avuttomuutta ja terapiasuhteen kipeitä transferenssiprosesseja. Terapeutin vastuulla on tunnistaa ja arvioida asiakkaan terapiavalmius sekä ohjata asiakas tarvittaessa eteenpäin mikäli kehoterapia ei vastaa asiakkaan tarpeisiin hoidollisesti. Kehoterapiaan hakeutuvan on hyvä olla tietoinen kehollisen prosessin intensiivisyydestä ja mahdollisista kontraindikaatioista jo etukäteen ja viimeistään terapian alettua. Terapian yhteistyösuhteen sopiminen sekä sen ajoittainen päivittäminen on terapian toimivuuden sekä asiakkaan hyvinvoinnin/toipumisen kannalta erittäin tärkeää. Yhteistyökykyisyys, avoimen ihmettelevä asenne ja riittävän realistinen käsityskyky suhteessa olosta sekä itsen havainnointikyky ovat perusedellytyksiä terapiasuhteen toimivuudelle. Kehoääni-terapiassa edetään yhteistyösuhteen ja siinä toteutuvan turvallisuuden sekä keskinäisen kunnioituksen ehdoilla. Terapeuttina olen sitoutunut näihin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Jos nämä edellä mainitut asiat eivät toteudu terapiasuhteessa ja asiakas ei ole sitoutunut niihin, terapeutti voi päättää suhteen perusteellisen harkinnan jälkeen.

Kehoääni-terapia toimii erittäin hyvänä väylänä itsetuntemuksen ja ymmärryksen lisäämiseen. Vaikka itsessään kehoääni terapia ei soveltuisi asiakkaan hoitoon juuri sillä hetkellä, voi se kehotietoisuutta lisäävänä terapiamuotona toimia osaltaan alkusysäyksenä isommalle toipumisen matkalle ja avata suuntaa, jota kohdin kulkea. Traumatietoisena äänikeho-terapeuttina pyrin auttamaan asiakasta etsimään ja tutkimaan tilannettaan itse esimerkiksi traumaan liittyvän psykoedukoinnin myötä. Ohjaan myös tarvittaessa asiakasta eteenpäin sopivamman (esim. trauma psykoterapian) avun piiriin. Terapiatyöskentelyni laadun ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi käyn säännöllisesti työnohjauksessa sote-alan ammattilaisen kanssa sekä epäselvissä ja haastavissa tilanteissa konsultoin kokeneempia terapia-alan ammattilaisia. Olen suorittanut PBSP-terapeuttikoulutukseen sisältyneet opinnot (2019-2023) ja valmistunut psykomotoriseksi Pesso Boyden terapeutiksi 2023. Sertifioitumiseen vaadittavat terapiatyöskentelyn työnohjaukset ja loppuarvion toteutumisen arvio 2023-2026.


Terapeuttiset menetelmät:

Kehoääni- terapia

Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsesäätelyä ja vakautta. Asiakas oppii havainnoimaan ja säätelemään omaa vireytilaansa ja perusturvallisuuden kokemus vahvistuu. Korjaavassa terapeuttisessa suhteessa asiakas voi kokea vuorovaikutusta, joka toimii vastamuotona ja korjaavana aiemmille rikkoville kokemuksille. Kehoääni-terapeuttisen työskentelyn myötä ihminen voi löytää yhteyden autenttisuuteensa ja oman aidon äänen löytyminen mahdollistuu.

Kehoääni-terapia on turvallinen ja luova traumasensitiivinen menetelmä ihmisille, joilla ei ole vakavaa traumataustaa. Terapia lisää keho- ja äänitietoisuutta ja sen myötä itsetuntemus sekä keholliset voimavarat vahvistuvat. Oman aidon äänen löytäminen ja tunnistaminen avaa yhteyttä sisimpään (sense of self) ja oma identiteetti vakiintuu. Kehoääni-terapia keskittyy ilmaisullisten lukkojen ja häpeän hoitamiseen kehollisesti ja äänen avulla. Häpeän hoidossa tähdätään siihen, että häpeään sitoutuneet tunteet ja traumaattiset kokemukset eivät enää sido yksilön voimavaroja ja potentiaalia. Toipumisen voi tunnistaa siitä, että häpeä ei enää kahlitse elämää ja toimintakyky paranee. Oman tarkoituksen oivaltamisen ja oman voiman vahvistumisen myötä ihminen rohkaistuu elämään luovasti itseään toteuttaen.

”Be the person who breaks the cycle.

If you were judged show understanding,

If you were rejected, choose acceptance,

If you were shamed, choose compassion.

Be the person you needed when you were hurting, not the person who hurt you. Vow to be better than what broke you, to heal instead of becoming bitter, so you can act from your heart, not your pain.”

~ Lori Deschene

AUTHENTIC VOICE&BODY WORK® – AUTENTTINEN ÄÄNI&KEHO-MENETELMÄ®

Autenttinen Ääni&Keho on keho-orientoituneeseen pedagogiseen lähestymistapaan perustuva psykofyysinen menetelmä. Menetelmän filosofia on syntynyt vuosien varrella käydyn kehollisen ja äänellisen tutkimusmatkan tuloksena. Menetelmän sisältämät keholliset harjoitteet ovat jalostuneet ja vakiintuneet vuosien varrella opetus- ja tutkimustyössäni syntyneinä oivalluksina. Erityisesti opetustyö äänellisesti lukkiutuneiden ja kehodysforiasta kärsivien ihmisten kanssa on vaikuttanut menetelmäni kehittymiseen. Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän taustateoria rakentuu Porgesin polyvagaaliteoriaan ja psykofyysiseen pedagogiikkaan. Yamk-opinnäytetyöni, jossa hahmottelin laulajan autenttisuutta kokonaisvaltaisena eksistentialistisena kysymyksenä sekä autenttista vuorovaikutusta pedagogina toimii kehittelemäni psykofyysisen pedagogiikan alkuteoksena.

Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän avulla on mahdollisuus löytää syvempi yhteys itseen ja ympäröivään maailmaan paremman kehomieliyhteyden ja hermostollisen tilan kautta. Menetelmä on kehitetty ratkaisemaan kehon ja mielen välillä olevaa hermostollista hälytystilaa, joka aiheuttaa yli- ja alivirittyneisyyden tilan estäen sosiaalisen yhteyden muodostumisen ja vapautumisen läsnäolevaan hetkeen ruumiillisesti ja mielellisesti. Hälytystilan purkamisen kautta voimme saavuttaa syvän yhteyden tunteen itseen- olemisemme keskukseen ja sen myötä ympäröivään maailmaan. Kokemukseni eri kehomenetelmistä, kuten Joogasta, Alexander-tekniikasta, Rosen-menetelmästä, TRE-menetelmästä, Mindfullnessista ja Hengitysterapiasta ovat tarjonneet menetelmääni arvokasta tietoa ja työkaluja, joita olen soveltanut ja kehittänyt edelleen äänikeho-työskentelyyn sopivaksi. Autenttinen ääni ja keho-menetelmä voi toimia kaikille keho- ja itsetuntemusta lisäävänä, voimaannuttava vapautumisen välineenä, jossa ihminen huomioidaan omassa elämänkokonaisuudessaan psykofyysisesti tuntevana ja aistivana olentona.

Harjoitteet purkavat kehon ja mielen välillä olevaa hermostollista hälytystilaa, joka estää meitä vapautumasta läsnäolevaan hetkeen ja rentoutumaan.

PBSP terapia eli Psykomotorinen Pesso Boyden – terapia

Korjaavat uudet muistot – tehokasta apua tunne-elämän ongelmiin ja kehityksellisiin traumoihin

Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia (PBSP) auttaa korjaamaan menneisyyden ihmissuhteissa syntyneitä traumoja. Se sopii henkilöille, jotka etsivät apua tasapainoisempaan tunne-elämään, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja haluavat kehittää kykyä kokea läheisyyttä tärkeissä ihmissuhteissa. Työskentelytapa auttaa ihmistä itseään säätelemään omaa terapeuttista kasvuprosessiaan, tukee sisäistä johtajuutta ja vahvistaa kehoyhteyttä. 

Terapeuteille ja ihmissuhdetöissä toimiville PBSP tarjoaa toimivia työnohjauksellisia välineitä oman työn ja kasvun tueksi. Se auttaa ehkäisemään myötätuntouupumista ja tukee jaksamista. Sitä on kutsuttu myös ”terapeuttien terapiaksi”.

Albert Pesso ja Diane Boyden-Pesso kehittivät PBSP:tä elämäntyönään 1950-luvulta alkaen. Nykyaikainen tutkimustieto ajattelusta, tunteista, muistin ja aivojen toiminnasta tukee menetelmän teoriaa. Kehollinen kokemus tässä hetkessä on keskiössä tässä työskentelyssä.

Viisas Keho Oy – Wise Body Ltd järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa Suomessa PBSP-terapeuttikoulutusta ja avoimia tapahtumia. Terapeuttikoulutuksessa on mahdollista pätevöityä kansainvälisesti sertifioiduksi PBSP-terapeutiksi.

Riitta Saarikko kotisivut ja lisätiedot:

https://www.pbsp.fi/

https://www.viisaskeho.fi


TRE JA ÄÄNI

Yhdistän ohjauksessani neurogeenisen tärinän ja ihmisäänen. Ääni syventää ja tihentää tärinää, joka kokemukseni mukaan on syvällä tasolla parantavaa. Äänellä voidaan myös harjoittaa itsesäätelyä tärinäharjoituksen aikana. Äänen terapeuttiset vaikutukset tulevat kokemukseni mukaan paremmin esille tärinän avulla. Keho tuottaa itsessään voima- ja hoitavia äänteitä syvän tärinän aktivoituessa. Tämä yhdistelmä vapauttaa itseilmaisuamme purkamalla tunteita ja emootioita, jotka ovat jääneet meiltä ilmaisematta aikaisemmin. Yleensä lukkiintuneiden tunteiden taustalla saattaa olla jokin trauma, joka pitää sisällää voimakkaan tunnelatauksen. Tutkimukseni ja kokemukseni mukaan ihminen tarvitsee trauman täydelliseen purkamiseen ääntä kehollisen ilmaisun lisäksi. Tästä syystä ääni ja TRE ovat oivallinen yhdistelmä vapauttamaan tukahdutetut tunteet ja palauttaa näin kehomieli takaisin autenttiseen olemisen tilaan.

Olen kehittänyt erityisesti laulajille suunnattua TRE & Ääni -harjoitusta, joka vapauttaa äänielimistössä olevia tunnelukkoja ja lihasjännityksiä. Kokemus on osoittanut, että juuri TRE yhdistettynä lauluharjoitteluun voi vapauttaa ääntä ja itseilmaisua kokonaisvaltaisesti. Lisäksi TRE on kokemukseni mukaan merkittävä apuväline esiintymispelon ja jännityksen työstämiseen laulajilla.


TRE-MENETELMÄ        

Trauma Releasing ExercisesTM eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Tällä tavoin ihmisen alkuperäinen – autenttinen tila mahdollistuu ja itseilmaisu vapautuu.

TRE-harjoitus käynnistää kokonaisvaltaisen kehollisen ja hermostollisen prosessin, joka laukaisee myös nykyhetkessä olevia jännityksiä ja lievittää stressiä. Menetelmää on käytetty menestyksekkäästi useissa eri maissa ja kulttuureissa perheiden ja laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa luonnon katastrofi- ja konfliktialueilla. TRE:tä voidaan käyttää myös ammatillisena apuvälineenä. Liikunnanohjaaja, fysioterapeutti tai personal trainer voi käyttää TRE:tä asiakkailla palauttavana harjoituksena reenien jälkeen. Psykoterapeutti voi hyödyntää TRE-harjoitusta asiakkaan terapeuttisen prosessin ja vuorovaikutusta parantavan terapeuttisen työskentelyn tukena. TRE on myös oivallinen apukeino henkisen ja fyysisen työkuormituksen purkamisessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, opettajilla, pedagogeilla sekä palo-ja pelastusalan työntekijöillä.

TRE:n kehittäjä on Amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. Hän on kehittänyt ja opettanut TRE-menetelmää yli 20 vuoden ajan. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista. Menetelmää käytetään sotaveteraanien traumaperäisen stressihäiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päihdekuntoutukseen, parisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja urheiluvalmennukseen.

TRE sopii myös omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi. Metodin käyttäjät ovat kertoneet muun muassa näistä hyödyistä heille itselleen:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta
 • Vähemmän traumaperäisen stressihäiriön oireita
 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä
 • Parantunut parisuhde
 • Stressinhallinnan paraneminen ja voimavarojen lisääntyminen
 • Parempi unenlaatu ja kyky rentoutua
 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja
 • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta
 • Vähemmän vakavasta sairaudesta johtuvaa ahdistusta
 • Parempi kehotitetoisuus ja itsetuntemus
 • Vapautunut ääni ja itseilmaisu
 • Esiintymisjännityksen lievittyminen

TRE:n perusteet on suositeltavaa opetella peruskurssilla tai sertifioidun TREohjaajan yksilöohjauksessa. Sertifioidut TRE-ohjaajat auttavat prosessin alkuun, ja heiltä saa apua myös myöhemmissä vaiheissa.

Lue lisää TRE-menetelmän suomenkielisiltä sivuilta http://www.trefinland.fi/

tai englanniksi http://traumaprevention.com/

Varma nainen vapisee, tosimies tutisee http://www.aviisi.fi/2014/12/varma-nainen-vapisee-tosimies-tutisee/

YLE Akuutissa on myös artikkeli aiheesta: Trauman aiheuttama stressi laukeaa liikeharjoitteilla.

http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/arkisto/trauman_aiheuttama_stressi_laukeaa_liike harjoitteilla

Yle Areenassa TRE –ohjaajat Susanna Koljonen ja Reita Lounatvuori esittelevät TREtä. ”Kesäloma tarjoaa hyvän tilaisuuden irrottautua stressistä, mutta kuinka temppu tehdään?”. http://areena.yle.fi/tv/2315101