Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kehoääni-terapeutti Demian Seesjärvi

Sähköposti: demianseesjarvi(at)gmail.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan kehoterapeuttisten prosessien suunnittelua ja toteutusta sekä edistää terapiaprosessien jatkuvuutta ja laatua. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai muutoin tallenneta ilman asiakkaan suostumusta ja lupaa. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti. Asiakas myös itse määrittelee sen, millä tavoin haluaa olla yhteydessä terapeuttiin tapaamisaikojen suunnittelussa. Muissa yhteydenotoissa asiakas kantaa itse vastuun siitä käyttääkö suojattua vai tavallista sähköpostia itseä koskevien tietojen jakamiseen.

Mahdollisia henkilötietoja ja mahdollisia muistiinpanoja säilytetään lukitussa arkistokaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsyoikeus. Terapeuttina olen sitoutunut EU:n 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

• Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Henkilön yksilöintitietoina Osuuskunta Lilithin (tietosuojaseloste) rekisteriin tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite ja -paikkakunta. Rekisterin pitäjä säilyttää asiakkaan vapaasti toimittamia muita terapian toteuttamiseksi oleellisia lisätietoja tai sähköpostiviestejä aktiivisen hoitosuhteen ajan. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ja rekisterinpitäjä kunnioittaa tätä pyyntöä tietosuojalain mukaisesti. Asiakastiedot tuhotaan tietosuojalain edellyttämällä tavalla hoitosuhteen päätyttyä.

Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka.

5. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse. Asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hankintaan esimerkiksi lähiomaiselta.

Terapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapiaprosessin loputtua. Asiakkaan tilannetta ja terapiaprosessin etenemistä voidaan käsitellä terapeutin omassa työnohjauksessa niin, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas- ja ajanvarausrekistereistä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja.

Tietosuojakoulutukset:

Helsingin kaupungin SOTE- tietosuojakoulutus 2018

Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle 2020 & Digiturvallinen työelämä – koulutukset (eOppiva-verkkokoulutus 23.3.2022)