Traumasensitiivinen laulupedagogiikka

Traumasensitiivisessä laulupedagogiikassa huomioidaan menneisyyden haavojen ja kehityksellisen trauman vaikutus ääneen ja itseilmaisuun. Kehoääni terapeuttinen ja traumatietoinen työtapa mahdollistaa traumaperäisten oireiden asianmukaisen työstämisen ja äänellisten lukkojen asteittaisen avautumisen. Terapeuttinen työskentely yhdessä äänenkäytön opetuksen kanssa mahdollistaa asiakkaalla oman autenttisen äänen ja itseilmaisun löytymisen.

Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsesäätelyä ja vakautta. Asiakas oppii havainnoimaan omaa vireytilaansa ja perusturvallisuuden kokemus vahvistuu. Korjaavassa terapeuttisessa suhteessa asiakas voi kokea vuorovaikutusta, joka toimii vastamuotona ja korjaavana aiemmille rikkoville kokemuksille. Kehoääni-terapeuttisen työskentelyn myötä ihminen voi löytää yhteyden autenttisuuteensa ja oman aidon äänen löytyminen mahdollistuu.

Autenttisen äänen ja itseilmaisun etsiminen lisää kehotietoisuutta ja sen myötä itsetuntemusta. Lisäksi oman aidon äänen löytäminen avaa yhteyden sisimpään ja oma tarkoitus vahvistuu. Autenttisen äänen löytyminen voi vähentää toivottomuuden, tarkoituksettomuuden, häpeän ja arvottomuuden tunteita. Oman tarkoituksen oivaltamisen ja oman voiman vahvistumisen myötä ihminen rohkaistuu elämään luovasti itseään toteuttaen.

”Oma äänemme voi olla yhteys sisimpäämme ja alitajuntaamme sanojen tuolle puolen. Mitä mielemme ei voi käsitellä tai mikä ei tule tietoisuuteemme kuuluu äänessämme. Siksi kutsunkin laulua sisimpämme heijastukseksi – sielumme ääneksi.” 


Authentic Voice&Body Work® – Autenttinen Ääni&Keho-menetelmä®

Autenttinen Ääni&Keho on keho-orientoituneeseen pedagogiseen lähestymistapaan perustuva psykofyysinen menetelmä. Menetelmän filosofia on syntynyt vuosien varrella käydyn kehollisen ja äänellisen tutkimusmatkan tuloksena. Menetelmän sisältämät keholliset harjoitteet ovat jalostuneet ja vakiintuneet vuosien varrella opetus- ja tutkimustyössäni syntyneinä oivalluksina. Erityisesti opetustyö äänellisesti lukkiutuneiden ja kehodysforiasta kärsivien ihmisten kanssa on vaikuttanut menetelmäni kehittymiseen. Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän taustateoria rakentuu Porgesin polyvagaaliteoriaan ja psykofyysiseen pedagogiikkaan. Yamk-opinnäytetyöni, jossa hahmottelin laulajan autenttisuutta kokonaisvaltaisena eksistentialistisena kysymyksenä sekä autenttista vuorovaikutusta pedagogina toimii kehittelemäni psykofyysisen pedagogiikan alkuteoksena.

Autenttinen Ääni&Keho-menetelmän avulla on mahdollisuus löytää syvempi yhteys itseen ja ympäröivään maailmaan paremman kehomieliyhteyden ja hermostollisen tilan kautta. Menetelmä on kehitetty ratkaisemaan kehon ja mielen välillä olevaa hermostollista hälytystilaa, joka aiheuttaa yli- ja alivirittyneisyyden tilan estäen sosiaalisen yhteyden muodostumisen ja vapautumisen läsnäolevaan hetkeen ruumiillisesti ja mielellisesti. Hälytystilan purkamisen kautta voimme saavuttaa syvän yhteyden tunteen itseen- olemisemme keskukseen ja sen myötä ympäröivään maailmaan. Kokemukseni eri kehomenetelmistä, kuten Joogasta, Alexander-tekniikasta, Rosen-menetelmästä, TRE-menetelmästä, Mindfullnessista ja Hengitysterapiasta ovat tarjonneet menetelmääni arvokasta tietoa ja työkaluja, joita olen soveltanut ja kehittänyt edelleen äänikeho-työskentelyyn sopivaksi. Autenttinen ääni ja keho-menetelmä voi toimia kaikille keho- ja itsetuntemusta lisäävänä, voimaannuttava vapautumisen välineenä, jossa ihminen huomioidaan omassa elämänkokonaisuudessaan psykofyysisesti tuntevana ja aistivana olentona.

Harjoitteet purkavat kehon ja mielen välillä olevaa hermostollista hälytystilaa, joka estää meitä vapautumasta läsnäolevaan hetkeen ja rentoutumaan.


TRE ja Ääni

Yhdistän ohjauksessani neurogeenisen tärinän ja ihmisäänen. Ääni syventää ja tihentää tärinää, joka kokemukseni mukaan on syvällä tasolla parantavaa. Äänellä voidaan myös harjoittaa itsesäätelyä tärinäharjoituksen aikana. Äänen terapeuttiset vaikutukset tulevat kokemukseni mukaan paremmin esille tärinän avulla. Keho tuottaa itsessään voima- ja hoitavia äänteitä syvän tärinän aktivoituessa. Tämä yhdistelmä vapauttaa itseilmaisuamme purkamalla tunteita ja emootioita, jotka ovat jääneet meiltä ilmaisematta aikaisemmin. Yleensä lukkiintuneiden tunteiden taustalla saattaa olla jokin trauma, joka pitää sisällää voimakkaan tunnelatauksen. Tutkimukseni ja kokemukseni mukaan ihminen tarvitsee trauman täydelliseen purkamiseen ääntä kehollisen ilmaisun lisäksi. Tästä syystä ääni ja TRE ovat oivallinen yhdistelmä vapauttamaan tukahdutetut tunteet ja palauttaa näin kehomieli takaisin autenttiseen olemisen tilaan.

Olen kehittänyt erityisesti laulajille suunnattua TRE & Ääni -harjoitusta, joka vapauttaa äänielimistössä olevia tunnelukkoja ja lihasjännityksiä. Kokemus on osoittanut, että juuri TRE yhdistettynä lauluharjoitteluun voi vapauttaa ääntä ja itseilmaisua kokonaisvaltaisesti. Lisäksi TRE on kokemukseni mukaan merkittävä apuväline esiintymispelon ja jännityksen työstämiseen laulajilla.


TRE-menetelmä        

Trauma Releasing ExercisesTM eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Tällä tavoin ihmisen alkuperäinen – autenttinen tila mahdollistuu ja itseilmaisu vapautuu.

TRE-harjoitus käynnistää kokonaisvaltaisen kehollisen ja hermostollisen prosessin, joka laukaisee myös nykyhetkessä olevia jännityksiä ja lievittää stressiä. Menetelmää on käytetty menestyksekkäästi useissa eri maissa ja kulttuureissa perheiden ja laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa luonnon katastrofi- ja konfliktialueilla. TRE:tä voidaan käyttää myös ammatillisena apuvälineenä. Liikunnanohjaaja, fysioterapeutti tai personal trainer voi käyttää TRE:tä asiakkailla palauttavana harjoituksena reenien jälkeen. Psykoterapeutti voi hyödyntää TRE-harjoitusta asiakkaan terapeuttisen prosessin ja vuorovaikutusta parantavan terapeuttisen työskentelyn tukena. TRE on myös oivallinen apukeino henkisen ja fyysisen työkuormituksen purkamisessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, opettajilla, pedagogeilla sekä palo-ja pelastusalan työntekijöillä.

TRE:n kehittäjä on Amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. Hän on kehittänyt ja opettanut TRE-menetelmää yli 20 vuoden ajan. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista. Menetelmää käytetään sotaveteraanien traumaperäisen stressihäiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päihdekuntoutukseen, parisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja urheiluvalmennukseen.

TRE sopii myös omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi. Metodin käyttäjät ovat kertoneet muun muassa näistä hyödyistä heille itselleen:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta

 • Vähemmän traumaperäisen stressihäiriön oireita

 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä

 • Parantunut parisuhde

 • Stressinhallinnan paraneminen ja voimavarojen lisääntyminen

 • Parempi unenlaatu ja kyky rentoutua

 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja

 • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta

 • Vähemmän vakavasta sairaudesta johtuvaa ahdistusta

 • Parempi kehotitetoisuus ja itsetuntemus

 • Vapautunut ääni ja itseilmaisu

 • Esiintymisjännityksen lievittyminen

TRE:n perusteet on suositeltavaa opetella peruskurssilla tai sertifioidun TREohjaajan yksilöohjauksessa. Sertifioidut TRE-ohjaajat auttavat prosessin alkuun, ja heiltä saa apua myös myöhemmissä vaiheissa.

Lue lisää TRE-menetelmän suomenkielisiltä sivuilta http://www.trefinland.fi/

tai englanniksi http://traumaprevention.com/

Varma nainen vapisee, tosimies tutisee http://www.aviisi.fi/2014/12/varma-nainen-vapisee-tosimies-tutisee/

YLE Akuutissa on myös artikkeli aiheesta: Trauman aiheuttama stressi laukeaa liikeharjoitteilla.

http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/arkisto/trauman_aiheuttama_stressi_laukeaa_liike harjoitteilla

Yle Areenassa TRE –ohjaajat Susanna Koljonen ja Reita Lounatvuori esittelevät TREtä. ”Kesäloma tarjoaa hyvän tilaisuuden irrottautua stressistä, mutta kuinka temppu tehdään?”. http://areena.yle.fi/tv/2315101